722 084 848
general Terms and conditions
Provozní řád : Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům. Návštěvník OKFit centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní OKFit centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese OKFit centrum žádnou zodpovědnost. Cvičenci v prostoru fitness centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze. Cvičení na takovémto stroji či cvičením nářadí je poté zakázáno. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv a čistou sportovní obuv. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory OKFit centra. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení. Veškeré svršky a boty je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je možno uložit u personálu na recepci nebo si vzít s sebou do sálu. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník. V případě zjištění jakéhokoli poškození strojů anebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost ihned oznámit obsluze OKFit centra. 9. V případě nevhodného chování v prostorách OKFit centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z OKFit centra vykázat bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu centra. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatních skříněk při odchodu mimo prostory OKFIt centra a zanechávat jakékoli své věci v prostorách OKFit centra po svém odchodu. Tyto věci budou vyhozeny. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze fitness centra. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel. V OKFit centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek. Do OKFit centra platí zákaz vstupu se zvířaty. Do všech prostor fitness centra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a nechat při odchodu z dámské šatny v zámku skříňky. Klíčky od pánských skříněk se vrací na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 500 Kč jako náklady za výměnu zámku. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená a nebudete ji moci absolvovat. Pro registrované klienty se složeným depositem je zde možnost využití on-line rezervačního systému na lekce. Nezrušenou lekci 6 hodin předem je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky. Prostory OKFit centra je klient povinen opustit do 20 minut po skončení poslední lekce. Během provozu fitness je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených fitness, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd. Návštěvníci, kteří mají prostor pronajatý bez obsluhy OKFit dále nesou veškerou zodpovědnost za zdraví, majetek a chování všech účastníků takové lekce, stav centra a při odchodu jsou povinni vypnout veškerá elektrická zařízení a centrum uzamknout všemi dostupnými bezpečnostními zařízeními, se kterými je obsluha seznámila, jinak nesou příp. škody za tato porušení. Sdělením jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailu při zakoupení permanentky a vytvoření on-line účtu udělujete naší organizaci souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o Ochraně osobních údajů a to na dobu neurčitou. Prohlašujeme, že veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze v rámci naší společnosti.PartyGroup ČR s.r.o. jako vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo zrušit toto řízení kdykoliv v jeho průběhu a to i bez uvedení důvodů. V Praze dne 6.9.2022